News

Keynote: Reaction to Apple retail stores ‘terrific’