iOS Central

Google slides king’s pawn to Nexus One, takes on Apple